دانلود word مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :12

هدف این پژوهش، دانلود word مقايسه اثربخشي روش فرنالد و ديويس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی بود. پژوهش از نوع آزمایشی با سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شناخت و الفبای زندگی شهر اصفهان در دی ماه 1390 بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و 45 نفر به عنوان نمونه نهایی گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (15 دانش آموز روش فرنالد، 15 دانش آموز روش دیویس و 15 دانش آموز گروه گواه) جایگزین شدند. سپس آزمون تشخیصی خواندن (بدیعیان، 1375) و آزمون هوش وکسلر کودکان (عابدی، صاقی و ربیعی، 1388) بر روی هر سه گروه اجرا گردید. بر روی 15 دانش آموز گروه آزمایش روش فرنالد در 10 جلسه انفرادی 30 دقیقه ای و روش دیویس نیز بر روی 15 دانش آموز دیگر گروه آزمایش در 16 جلسه انفرادی 30 دقیقه ای مداخله صورت گرفت. بر روی گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. در پایان مداخلات آزمون تشخیصی خواندن بر روی گروه های آزمایشی اجرا گردید و داده ها با نرم افزار SPSS15 و آزمون تحلیل کوواریانس و مقایسه زوجی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون خواندن گروه های آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). نتایج مقایسه های زوجی نیز نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون خواندن دو گروه دیویس و فرنالد نیز تفاوت معناداری وجود دارد .(P<0.001)
كلید واژه: نارساخوانی، روش دیویس، روش فرنالد، عملکرد خواندن

توضیحات بیشتر