دانلود word بررسي اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند در زندانيان شهرستان همدان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند در زندانيان شهرستان همدان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند در زندانيان شهرستان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند در زندانيان شهرستان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اعتبار، روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي مستقيم و غيرمستقيم ايرلند در زندانيان شهرستان همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :18

هدف این پژوهش بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و هنجاریابی سیاهه رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند است. جامعه آماری زندانیان غیرسیاسی زندان مرکزی شهرستان همدان است که از میان آنها 500 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به سیاهه ایرلند (2007) در یک مرحله پاسخ دادند. به منظور به دست آوردن پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده شد. روش بازآزمایی با تکرار خود سیاهه پس از یک هفته بر روی 100 نفر اجرا شد که ضریب پایایی برای فرم قربانی بودن r=0.47 و برای فرم قلدری r=0.43 در سطح معناداری P<0.01 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سیاهه قربانی بودن 0.92 و برای سیاهه قلدری 0.90 به دست آمد. پس از حذف 12 ماده از فرم اول و 10 ماده از فرم دوم که همبستگی ضعیفی با کل سیاهه داشتند و از نظر آماری بی معنا بودند، ضریب اعتبار به ترتیب 0.94 و 0.92 برآورد شد. برای بررسی روایی سازه و اینکه سیاهه از چه عواملی اشباع شده است، از روش تحلیل عاملی استفاده شد و با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و چرخش پروماکس از مجموعه فرم قربانی بودن 5 عامل و از فرم قلدری نیز 5 عامل استخراج شد. در این پژوهش برای بررسی روایی ملاکی همزمان از نظرات نگهبانان بندها در خصوص میزان رفتارهای مرتبط با زورگیری به عنوان ملاک استفاده شد. نتایج نشان داد که این ضریب برای فرم قربانی بودن r=0.45 و برای فرم قلدریق r=0.43 بود و نشان می دهد که هر دو ضریب همبستگی در سطح P<0.01 معنادار است.
كلید واژه: هنجاریابی، رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم، زندانیان، قربانی بودن، قلدری

توضیحات بیشتر