دانلود word ارتباط انواع روابط والديني با مصرف مواد محرک و افسردگي در جوانان

لینک دانلود

دانلود word ارتباط انواع روابط والديني با مصرف مواد محرک و افسردگي در جوانان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط انواع روابط والديني با مصرف مواد محرک و افسردگي در جوانان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط انواع روابط والديني با مصرف مواد محرک و افسردگي در جوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط انواع روابط والديني با مصرف مواد محرک و افسردگي در جوانان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :21

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع روابط والدینی در خانواده (متشنج، گاهی متشنج، خوب، خیلی خوب) و تاثیر آن بر مصرف مواد محرک، و افسردگی در جمعیت 19 تا 35 ساله نوجوان و جوان تهرانی است. نوع مطالعه مقطعی و جامعه آماری شامل تمامی افراد بین 35- 15 ساله ساکن در شهر تهران است.روش: روش نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه 6281 نفر است. ابزار پژوهش حاضز شامل پرسش نامه جمع آوری ویژگی های جمعیت شناختی، سیاهه افسردگی بک و پرسش نامه محقق ساخته جهت بررسی نوع روابط موجود بین والدین در خانواده و مصرف مواد محرک است.یافته ها: پس از جمع آوری اطلاعات، داده های گردآوری شده به نسخه شانزدهم برنامه SPSS وارد و با آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه و خی دو، فرضیات پژوهش، آزموده شد.بحث: بین انواع روابط والدینی و سطح افسردگی افراد رابطه معنادار وجود دارد. افسردگی در افراد استفاده کننده از مواد محرک نسبت به افراد استفاده نکننده بیش تر است. بین انواع روابط والدینی و استفاده از مواد محرک رابطه معنادار وجود دارد.
كلید واژه: روابط والدینی، افسردگی، مواد محرک و نشاط آور

توضیحات بیشتر