دانلود word اثر فاصله روي رديف و بين رديف و آرايش كاشت بر اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و روغن كدو پوست كاغذي (.Cucurbita pepo L)

لینک دانلود

دانلود word اثر فاصله روي رديف و بين رديف و آرايش كاشت بر اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و روغن كدو پوست كاغذي (.Cucurbita pepo L) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر فاصله روي رديف و بين رديف و آرايش كاشت بر اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و روغن كدو پوست كاغذي (.Cucurbita pepo L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر فاصله روي رديف و بين رديف و آرايش كاشت بر اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و روغن كدو پوست كاغذي (.Cucurbita pepo L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر فاصله روي رديف و بين رديف و آرايش كاشت بر اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و روغن كدو پوست كاغذي (.Cucurbita pepo L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :14

این آزمایش با هدف بررسی اثر فواصل روی ردیف و بین ردیف و آرایش كاشت بر اجزای عملكرد، عملكرد دانه و عملكرد روغن كدو پوست كاغذی (Cucurbita pepo L.)، در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت كرت های دوبار خرد شده و در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار انجام شد. فاصله بین ردیف در دو سطح (1 و 2 متر)، فاصله روی ردیف در دو سطح (20 و 40 سانتیمتر) و دو آرایش كاشت (یكطرفه و دو طرفه) به ترتیب به عنوان فاكتور اصلی، فاكتور فرعی و فاكتور فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد كه اثر فاصله بین ردیف بر تعداد دانه در میوه معنی دار (p0.05) بود. اثر فاصله روی ردیف بر تعداد میوه، تعداد دانه در میوه، عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن معنی دار (p0.05) بود. آرایش كاشت تاثیر معنی داری (p0.05) بر تعداد میوه، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و روغن داشت. اثر متقابل فاصله بین و روی ردیف بر تعداد میوه، تعداد دانه در میوه و درصد روغن كدو پوست كاغذی معنی دارp0.05) ) بود. اثر متقابل فاصله روی ردیف و آرایش كاشت بر تعداد میوه و درصد روغن كدو پوست كاغذی معنی دار ((p0.05 بود. افزایش فاصله روی ردیف از 20 به 40 سانتیمتر باعث كاهش عملكرد دانه از 697 به 631 كیلوگرم در هكتار شد. بیشترین و كمترین عملكرد دانه به ترتیب در آرایش دوطرفه و یكطرفه با 715 و 613 كیلوگرم در هكتار حاصل شد. نتایج بین اجزای عملكرد و عملكرد دانه و روغن بیانگر آن بود كه بین تعداد میوه و عملكرد دانه و روغن و همچنین بین عملكرد دانه و روغن كدو پوست كاغذی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بدین ترتیب چنین بنظر می رسد كه تنظیم فاصله روی ردیف و آرایش كاشت، بدلیل كاهش رشد رویشی كدو پوست كاغذی باعث افزایش تولید میوه و در نتیجه افزایش عملكرد دانه و روغن این گیاه شد.
كلید واژه: رشد رویشی، رشد زایشی، رقابت، گیاه دارویی

توضیحات بیشتر