دانلود word اثر پساب تصفيه شده، همراه با محلول پاشي کود کامل بر برخي خصوصيات کمي و کيفي علوفه ارزن دم روباهي (Setaria italica)

لینک دانلود

 دانلود word اثر پساب تصفيه شده، همراه با محلول پاشي کود کامل بر برخي خصوصيات کمي و کيفي علوفه ارزن دم روباهي (Setaria italica) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر پساب تصفيه شده، همراه با محلول پاشي کود کامل بر برخي خصوصيات کمي و کيفي علوفه ارزن دم روباهي (Setaria italica)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر پساب تصفيه شده، همراه با محلول پاشي کود کامل بر برخي خصوصيات کمي و کيفي علوفه ارزن دم روباهي (Setaria italica)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر پساب تصفيه شده، همراه با محلول پاشي کود کامل بر برخي خصوصيات کمي و کيفي علوفه ارزن دم روباهي (Setaria italica) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :16

به منظور مطالعه دانلود word اثر پساب تصفيه شده، همراه با محلول پاشي کود کامل بر برخي خصوصيات کمي و کيفي علوفه ارزن دم روباهي (Setaria italica) آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1388 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح آبیاری: آبیاری با آب چاه در تمام مراحل رشد بعنوان شاهد، آبیاری با آب چاه و پساب یک در میان و آبیاری با پساب در کل دوره رشد، بعنوان فاکتور اصلی و سه سطح محلول پاشی: عدم محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی با 600 گرم کود کامل در هکتار و محلول پاشی با 1200 گرم کود کامل در هکتار، بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل: عملکرد علوفه خشک و خصوصیات کیفی علوفه نظیر دیواره سلولی (NDF)، دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF)، لیگنین (ADL)، خاکستر (ASH)، پروتئین خام (CP)، کربوهیدرات محلول در آب (WSC) و قابلیت هضم ماده خشک (DMD) بودند. با توجه به نتایج بدست آمده، تیمارهای آبیاری با پساب و محلول-پاشی تاثیر معنی داری بر عملکرد و خصوصیات کیفی علوفه داشتند. در بین تیمارهای آبیاری، آبیاری با پساب در کل دوره رشد سبب افزایش عملکرد علوفه خشک و خصوصیات کیفی مانند کربوهیدرات های محلول، پروتئین خام، خاکستر، قابلیت هضم ماده خشک و کاهش معنی دار دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و لیگنین علوفه گردید. همچنین تیمار محلول پاشی 1200 گرم کود کامل بیشترین عملکرد علوفه و قابلیت هضم ماده خشک را در مقایسه با تیمارهای محلول پاشی 600 گرم کود کامل و شاهد داشت.
كلید واژه: پساب تصفیه شده، محلول پاشی، ارزن دم روباهی، عملکرد علوفه، کیفیت علوفه

توضیحات بیشتر