دانلود word تحليل رابطه بين ابعاد مديريت دانش و سطوح يادگيري سازماني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 89-1388

لینک دانلود

 دانلود word تحليل رابطه بين ابعاد مديريت دانش و سطوح يادگيري سازماني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحليل رابطه بين ابعاد مديريت دانش و سطوح يادگيري سازماني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 89-1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحليل رابطه بين ابعاد مديريت دانش و سطوح يادگيري سازماني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 89-1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحليل رابطه بين ابعاد مديريت دانش و سطوح يادگيري سازماني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش پژوهش علی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان تشکیل می دادند که با کمک جدول تعیین حجم کوهن و همکاران (2000)، 217 نفر از اعضاء هیات علمی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش حسین قلی زاده و همکاران (1384) و یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک (2003) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام به گام، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون شفه و مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. یافته های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در سطح p£0.05 رابطه معنادار وجود دارد. همچنین از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش بینی کننده های مدیریت دانش می باشند. به علاوه تحلیل واریانس چند متغیره گویای عدم تفاوت بین نظرات اعضاء هیات علمی در مورد ابعاد مدیریت دانش بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت و وجود تفاوت در مورد سطح سازمانی در دانشگاه اصفهان بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت بود. همچنین نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری حاکی از تاثیر مستقیم یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش با شاخص های برازش مناسب بوده است.
كلید واژه: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، اعضاء هیات علمی

توضیحات بیشتر