دانلود word اثر شرايط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهاي شيميايي بر غلظت هاي عناصر پرمصرف در برنج در يک خاک قليايي

لینک دانلود

 دانلود word اثر شرايط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهاي شيميايي بر غلظت هاي عناصر پرمصرف در برنج در يک خاک قليايي دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر شرايط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهاي شيميايي بر غلظت هاي عناصر پرمصرف در برنج در يک خاک قليايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر شرايط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهاي شيميايي بر غلظت هاي عناصر پرمصرف در برنج در يک خاک قليايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر شرايط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهاي شيميايي بر غلظت هاي عناصر پرمصرف در برنج در يک خاک قليايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار

تعداد صفحات :29

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر شرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت های N، P، K، Ca، Ma و Na در بخش هوایی و ریشه برنج (.Oryza sativa L) رقم علی کاظمی در یک خاک قلیایی غیرآهکی با بافت شن لومی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل شرایط آب خاک در 3 سطح (غرقاب دایم، غرقاب متناوب و اشباع متناوب) و منبع و مقدار کودهای آلی و شیمیایی در 10 سطح (شاهد، 100 درصد کودهای شیمیایی، 20 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک با و بدون 50 درصد کودهای شیمیایی، 40 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک با و بدون 50 درصد کودهای شیمیایی، 20 گرم کود مرغی بر کیلوگرم خاک با و بدون 50 درصد کودهای شیمیایی و 40 گرم کود مرغی بر کیلوگرم خاک با و بدون 50 درصد کودهای شیمیایی) و با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل شرایط آب خاک و کودها بر غلظت های عناصر پرمصرف در بخش هوایی و ریشه برنج معنی دار بود. مصرف 20 و 40 گرم کود مرغی بر کیلوگرم خاک با و بدون 50 درصد کودهای شیمیایی به دلیل افزایش شوری محلول خاک مانع رشد برنج گردید. بنابراین، این تیمارها حذف شدند. مصرف 20 و 40 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک باعث افزایش معنی دار غلظت عناصر پرمصرف به جز غلظت N و Na بخش هوایی و غلظت K ریشه نسبت به شاهد و 100 درصد کودهای شیمیایی شد. افزودن 50 درصد کودهای شیمیایی به همراه 20 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک غلظت های P و Ca بخش هوایی و ریشه را نسبت به مصرف فقط 20 گرم لجن فاضلاب بر کیلوگرم خاک افزایش داد. غلظت های P، K، Ca، Mg و Na بخش هوایی و ریشه (به جز غلظت K ریشه) در غرقاب متناوب بیش تر از غرقاب دایم و اشباع متناوب بود. غلظت P، K و Mg بخش هوایی برنج بیش تر از ریشه بود در حالی که غلظت Na و Ca ریشه برنج بیش تر از بخش هوایی بود.
كلید واژه: برنج، سدیم، شرایط آب خاک، عناصر پرمصرف، لجن فاضلاب

توضیحات بیشتر