دانلود word پاسخ كارايي نيتروژن و فسفر ذرت علوفه اي (.Zea mays L) به سطوح مختلف كود اوره و مرغي در شرايط تنش خشكي كوتاه مدت

لینک دانلود

دانلود word پاسخ كارايي نيتروژن و فسفر ذرت علوفه اي (.Zea mays L) به سطوح مختلف كود اوره و مرغي در شرايط تنش خشكي كوتاه مدت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word پاسخ كارايي نيتروژن و فسفر ذرت علوفه اي (.Zea mays L) به سطوح مختلف كود اوره و مرغي در شرايط تنش خشكي كوتاه مدت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word پاسخ كارايي نيتروژن و فسفر ذرت علوفه اي (.Zea mays L) به سطوح مختلف كود اوره و مرغي در شرايط تنش خشكي كوتاه مدت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word پاسخ كارايي نيتروژن و فسفر ذرت علوفه اي (.Zea mays L) به سطوح مختلف كود اوره و مرغي در شرايط تنش خشكي كوتاه مدت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :13

دسترسی به آب و عناصر غذایی دو عامل اصلی تولید ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در مناطق خشك و نیمه خشك محسوب می شوند، ولی اثر سطوح مختلف نیتروژن از منبع كودهای آلی و شیمیایی بر كارایی عناصر (به ویژه نیتروژن و فسفر) در شرایط تنش خشكی بخوبی مشخص نشده است. بنابراین با هدف تعیین اثر كودهای اوره و مرغی و تنش خشكی كوتاه مدت در ذرت (سینگل كراس 704) بر كارایی نیتروژن و فسفر، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی شهركرد در سال زراعی 88-1387 به اجرا درآمد. تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن (صفر، 100، 200 و 300 كیلوگرم نیتروژن در هكتار) از منابع كود مرغی و اوره و دو رژیم آبیاری (آبیاری كامل و قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی به مدت دو هفته) بودند. نتایج نشان داد كه كارایی نیتروژن و فسفر بین رژیم های آبیاری اختلاف معنی داری نداشت. اثر تیمار كودی بر كارایی زراعی نیتروژن، كارایی فیزیولوژیك نیتروژن، كارایی زراعی فسفر و ماده خشك اندام های هوایی معنی دار بود، ولی كارایی بازیافت نیتروژن و فسفر و كارایی فیزیولوژیك فسفر از لحاظ آماری تحت تاثیر كوددهی قرار نگرفت. سطح 300 كیلوگرم در هكتار نیتروژن از منبع كود مرغی دارای بیشترین ماده خشك اندام هوایی (32289 كیلوگرم در هكتار) و كارایی زراعی نیتروژن (62.7 كیلوگرم بر كیلوگرم) بود، ولی كارایی آن با سطوح مختلف نیتروژن از منبع اوره اختلاف معنی داری داشت. بیشترین كارایی فیزیولوژیك نیتروژن و فسفر (به ترتیب 141 و 114 كیلوگرم بر كیلوگرم) با مصرف 100 كیلوگرم در هكتار نیتروژن از منبع كود مرغی بدست آمد و اختلاف آن با سطوح مختلف نیتروژن از منبع كود اوره معنی دار بود. بطور كلی، كارایی زراعی و فیزیولوژیك نیتروژن و كارایی زراعی فسفر در شرایط استفاده از كود مرغی بالاتر از كود اوره بود و تنش كوتاه مدت آب در مرحله ظهور گل تاجی پاسخ كارایی عناصر را به مقادیر و منابع كودی تحت تاثیر قرار نداد.
كلید واژه: عنصر غذایی، کارایی مصرف نیتروژن، کود آلی، مردابی شدن

توضیحات بیشتر