دانلود word تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد گياهچه گندم (.Triticum aestivum L)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد گياهچه گندم (.Triticum aestivum L) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد گياهچه گندم (.Triticum aestivum L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد گياهچه گندم (.Triticum aestivum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد گياهچه گندم (.Triticum aestivum L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی تاثیر شدت و مدت زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی بذر گندم (Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شدت و مدت زمان های مختلف میدان مغناطیسی بودند. شدت میدان مغناطیسی شامل قراردادن بذرها در معرض میدان های مغناطیسی ثابت 50، 100 و 150 میلی تسلا و مدت زمان در معرض قراردادن بذرها برای هر شدت شامل 10، 20 و 30 دقیقه و نیز یک تیمار میدان مغناطیس دایم با شدت سه میلی تسلا و شاهد (بدون در معرض قراردادن بذر) بودند. بنابراین، آزمایش با تعداد 11 تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تكرار انجام شد. نتایج نشان داد که میدان مغناطیسی بطور معنی داری بر متوسط زمان جوانه زنی (MGT) تاثیر گذاشت، به طوریکه کمترین MGT و بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمار میدان مغناطیسی 100 میلی تسلا و مدت 20 دقیقه بدست آمد و MGT نسبت به شاهد 43 درصد کاهش یافت. کمترین سرعت جوانه زنی در تیمار میدان مغناطیسی 150 میلی تسلا در زمان های 10، 20 و 30 دقیقه بدست آمد. تیمارهای میدان مغناطیسی بر درصد جوانه زنی تاثیر معنی داری نشان ندادند. رشد ساقه چه نسبت به رشد ریشه چه بیشتر تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت. بیشترین طول ساقه چه در تیمار قراردادن بذرها در معرض میدان مغناطیسی با قدرت 100 میلی تسلا بدست آمد و کمترین آن در تیمار شاهد بود. تیمارهای میدان مغناطیسی بطور میانگین طول ساقه چه گندم را 27 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. میدان مغناطیسی بر وزن خشک ریشه چه، ساقه چه، گیاهچه و شاخص بنیه تاثیر معنی داری نداشت. به نظر می رسد که در معرض قرارگرفتن بذرها در شدت میدان مغناطیسی 100 میلی تسلا به مدت 20 دقیقه اثر تحریك کنندگی و تیمارهای قوی تر اثر بازدارندگی بر صفات جوانه زنی داشتند
كلید واژه: تیمار فیزیکی، شاخص بنیه، طول گیاهچه، متوسط زمان جوانه زنی

توضیحات بیشتر