دانلود word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي کارکنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي کارکنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي کارکنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي کارکنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي کارکنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :24

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان صورت گرفته است. در این تحقیق از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق كلیه کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان به تعداد 171 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه هوش فرهنگی ساخته شده آنگ و همکاران و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO به کار رفته است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش فرهنگی 0.85 و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی برابر 0.82 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین پنج ویژگی بارز شخصیتی (برون گرایی، وظیفه شناسی، تطابق پذیری، روان رنجوری و گشودگی نسبت به تجربه) و هوش فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد و ویژگی تطابق پذیری، بهترین پیش بینی کننده هوش فرهنگی است.
كلید واژه: ویژگی های بارز شخصیتی، هوش فرهنگی، میراث فرهنگی

توضیحات بیشتر