دانلود word بررسي ارتباط ميان جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارتباط ميان جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط ميان جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط ميان جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط ميان جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :14

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی (درونی/ بیرونی) با بهزیستی روانشناختی و به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. نمونه آماری پژوهش به حجم 71 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دانشکده های مدیریت، حقوق و روانشناسی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده، از مقیاس های جهت گیری مذهبی (آلپورت، 1950) و بهزیستی روانشناختی PWI (کارول، 1988) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی به دست آمده بین نمره جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با بهزیستی روانشناختی از نظر آماری معنادار بود. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که جهت گیری مذهبی هم از نوع درونی و هم از نوع بیرونی آن قابلیت پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد. این نتایج را این طور می توان تبیین کرد هرچه میزان جهت گیری مذهبی جوانان درونی تر باشد، بهزیستی روان شناختی آن ها بیشتر خواهد بود. و هرچه میزان جهت گیری مذهبی جوانان بیرونی تر باشد، بهزیستی روانشناختی آن ها کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، جهت گیری مذهبی قابلیت پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد.
كلید واژه: بهزیستی روانشناختی، جهت گیری مذهبی، دین، سلامت روان

توضیحات بیشتر