دانلود word مقايسه ميزان سلامت روان در ميان همسران شاهدي که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدي که ازدواج مجدد نکردند و تعيين اثربخشي درمان رفتاري- شناختي CBT بر مولفه هاي سلامت روان آنها

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه ميزان سلامت روان در ميان همسران شاهدي که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدي که ازدواج مجدد نکردند و تعيين اثربخشي درمان رفتاري- شناختي CBT بر مولفه هاي سلامت روان آنها دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ميزان سلامت روان در ميان همسران شاهدي که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدي که ازدواج مجدد نکردند و تعيين اثربخشي درمان رفتاري- شناختي CBT بر مولفه هاي سلامت روان آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ميزان سلامت روان در ميان همسران شاهدي که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدي که ازدواج مجدد نکردند و تعيين اثربخشي درمان رفتاري- شناختي CBT بر مولفه هاي سلامت روان آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ميزان سلامت روان در ميان همسران شاهدي که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدي که ازدواج مجدد نکردند و تعيين اثربخشي درمان رفتاري- شناختي CBT بر مولفه هاي سلامت روان آنها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :20

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان سلامت روانی در میان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدی که ازدواج مجدد نکردند و تعیین اثربخشی درمان رفتاری- شناختی CBT بر مولفه های سلامت روان آن ها می باشد. طرح تحقیق در بخش اول این پژوهش، روش علی- مقایسه ای و برای بخش دوم از روش شبه آزمایشی با طرح تحقیق از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. کلیه زنان شاهد شهرستان تنکابن چه آنهایی که ازدواج مجدد کردند و آنهایی که ازدواج مجدد نکردند جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه آماری شامل 100 نفر از این زنان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ، مورد استفاده قرار گرفت که روایی محتوایی آن در نمونه ایرانی تایید و ضریب آلفای کرونباخ آن 0.90 گزارش شده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون t و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که میزان سلامت روان قبل از درمان، در دو گروه همسران شاهدی که ازدواج مجدد کرده اند و همسران شاهدی که ازدواج مجدد نکرده اند متفاوت نیست. همچنین نشان داد که آموزش شناختی رفتاری، بر مولفه های سلامت روان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کرده اند و در آنهایی که ازدواج مجدد نکرده اند نیز موثر بوده است.
كلید واژه: سلامت روان، درمان شناختی - رفتاری، همسران شاهد

توضیحات بیشتر