دانلود word اثربخشي درمان بين فردي گروهي كوتاه مدت بر بهزيستي رواني و كيفيت زندگي همسران افراد معتاد

لینک دانلود

دانلود word اثربخشي درمان بين فردي گروهي كوتاه مدت بر بهزيستي رواني و كيفيت زندگي همسران افراد معتاد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي درمان بين فردي گروهي كوتاه مدت بر بهزيستي رواني و كيفيت زندگي همسران افراد معتاد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي درمان بين فردي گروهي كوتاه مدت بر بهزيستي رواني و كيفيت زندگي همسران افراد معتاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي درمان بين فردي گروهي كوتاه مدت بر بهزيستي رواني و كيفيت زندگي همسران افراد معتاد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :18

این پژوهش به منظور اثربخشی درمان بین فردی گروهی كوتاه مدت (IPT) بر بهزیستی روانی و كیفیت زندگی همسران افراد معتاد انجام پذیرفته است. روش پژوهش شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل 57 نفر از همسران (زن) افراد معتادی بوده که به اداره بهزیستی و مرکز مشاوره راهنما، برای درمان همسران خود مراجعه کردند.برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد. در واقع از بین این 57 نفر تعداد 30 نفر که بهزیستی روانی و کیفیت زندگی پایینی داشتند به تصادف انتخاب شدند و به طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از: پرسشنامه کیفیت زندگی، پرسشنامه بهزیستی روانی و بسته آموزشی IPT. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1989 ساخته شده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن 0.90 در نمونه ایرانی گزارش شده است. پرسشنامه بهزیستی روانی را، رایف در سال 1989 ساخته شده و ضریب آلفای کرونباخ آن 0.80 گزارش شده است. گروه آزمایشی در مدت 10 جلسه، هفته ای یك جلسه، فنون IPT را آموزش دیدند و گروه كنترل آموزشی دریافت نكردند. پس از آموزش مجددا كیفیت زندگی و بهزیستی روانی اعضای هر دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج مانكوا نشان داد IPT بر بهزیستی روانی و كیفیت زندگی در یك تحلیل تركیبی اثر معنی داری داشته است. به سخن دیگر، تحلیل كوواریانس هم در تحلیل تركیبی و هم در تحلیل انفرادی، نشان داد IPT موجب افزایش بهزیستی روانی و كیفیت زندگی همسران افراد معتاد شده است. مطالعه كنونی اهمیت IPT در بهبود روابط بین فردی و افزایش بهزیستی روانی و كیفیت زندگی را نشان می دهد. یافته های این پژوهش با یافته های سایر پژوهش ها همگرایی دارد و این تحقیقات مبین این واقعیت هستند که با آموزش مهارت های بین فردی، می توان موجبات بهزیستی روانی و كیفیت زندگی بالا در همسران افراد معتاد را فراهم ساخت.
كلید واژه: درمان بین فردی گروهی كوتاه مدت، بهزیستی روانی، كیفیت زندگی

توضیحات بیشتر