دانلود word رابطه بين کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي

لینک دانلود

دانلود word رابطه بين کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه بين کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه بين کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه بين کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده و کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تربيتي

تعداد صفحات :20

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران در نظر گرفته شد كه از این تعداد 214 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این تحقیق، دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری تنظیم شد. روایی پرسشنامه طبق نظر تعدادی از صاحبنظران تایید شد. و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده معادل 0.81 و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 0.84 محاسبه گردید. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آنووا تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین كاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود دارد. بین تك تك مولفه های سازمان یادگیرنده اعم از قابلیت های شخصی، مدل های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی با كیفیت زندگی كاری اعضای هیات علمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون، در میان مولفه های سازمان یادگیرنده، مولفه مدلهای ذهنی، می تواند بهترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی باشد. بنابراین توجه به مدل های ذهنی استادان دانشگاه به منظور بهبود كیفیت زندگی كاری آنان بسیار حایز اهمیت است.
كلید واژه: مولفه های سازمان یادگیرنده، کیفیت زندگی کاری، دانشگاه های آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی

توضیحات بیشتر