دانلود word ميزان نيتريک اکسايد شيره معده در افراد سيگاري و غيرسيگاري

لینک دانلود

 دانلود word ميزان نيتريک اکسايد شيره معده در افراد سيگاري و غيرسيگاري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ميزان نيتريک اکسايد شيره معده در افراد سيگاري و غيرسيگاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ميزان نيتريک اکسايد شيره معده در افراد سيگاري و غيرسيگاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ميزان نيتريک اکسايد شيره معده در افراد سيگاري و غيرسيگاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده است که استعمال دخانیات یک عامل اصلی در ایجاد بدخیمی ها در بافت های مختلف بدن انسان است. به ازای هر نخ سیگار، دودی که تولید میشود، دارای مقدار زیادی رادیکال نیتریک اکساید (NOo) در فاز گازی است. در نتیجه اکسیداسیون اجزای نیتروژنی موجود در تنباکو و احتمالا از اکسیداسیون نیتروژن اتمسفری بیش از 100 میکروگرم از NOo در دود سیگار ایجاد شد، و این میزان بدون اینکه فیلتره شود مستقیما به کام فرد سیگاری منتقل خواهد شد. در این تحقیق ما، در شیره معده افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به زحم پپتیک فعال، سطوح نیتریک اکسید (NOo) را مورد مطالعه قرار دادیم.روش بررسی: از افراد مراجعه کننده به کلینیک گوارش دانشگاه 43 بیمار سیگاری با زخم پپتیک فعال (14 نفر مرد و 29 نفر زن) با میانگین سنی 13.16±45.30 به عنوان گروه مورد، 43 فرد غیرسیگاری بدون زخم پپتیک (13 نفر مرد و 30 نفر زن) با میانگین سنی 16.04±42.67 سال بعنوان گروه کنترل یک، 43 فرد سیگاری بدون زخم پپتیک (16 نفر مرد و 27 نفر زن) با میانگین سنی 12.07±44.58 سال بعنوان گروه کنترل دو و 43 فرد غیرسیگاری با زخم پپتیک فعال (20 نفر زن و 23 نفر مرد) با میانگین سنی 13.39±45.37 سال بعنوان گروه کنترل سه انتخاب شدند. بر این اساس دو گروه کلی را نیز مورد مقایسه قرار دادیم یک گروه که سیگاری نبودند و یک گروه که سیگاری بودند. میزان نیتریک اکسید شیره معده در چهار گروه بروش کالریمتریک گریس اندازه گیری شدیافته ها: نسبت به گروههای کنترل یک و سه میانگین میزان نیتریک اکسید در گروه مورد افزایش معنی داری نشان داد (در هر دو مورد p<0.0001). میانگین غلظت نیتریک اکساید شیره معده در گروههای فوق بترتیب برابر 4.21±1.13، 5.37±2.26 و 2.12±7.90 میکرومول در لیتر بود. در صورتی که میزان نیتریک اکساید شیره معده گروه مورد در مقایسه با گروه کنترل دو (افراد سیگاری بدون زخم پپتیک فعال) تفاوت معنی داری نداشت (p=0.6). میانگین غلظت نیتریک اکساید در گروه کنترل دو و مورد بترتیب برابر 1.54±7.45 و 2.12±7.90 میکرومول در لیتر بود. میانگین نیتریک اکساید در افراد غیر سیگاری (86 نفر) برابر 4.79±1.87 و در افراد سیگاری 7.68±1.85 میکرومول در لیتر براورد شد(P<0.001) نتیجه گیری: از نتایج بدست آمده در این مطالعه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که استعمال دخانیات در نزد انسان با افزایش قابل توجه میزان رادیکال نیتریک اکساید شیره معده همراه است که میتواند زمینه ساز مشکلات متعددی باشد.
كلید واژه: استعمال دخانیات، اکسید نیتریک، نیتروزامین ها استرس، زخم پپتیک

توضیحات بیشتر