دانلود word شيوع کمبود آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز در نوزادان مراجعه کننده به آزمايشگاه غربالگري دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گزارش كوتاه

لینک دانلود

 دانلود word شيوع کمبود آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز در نوزادان مراجعه کننده به آزمايشگاه غربالگري دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گزارش كوتاه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شيوع کمبود آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز در نوزادان مراجعه کننده به آزمايشگاه غربالگري دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گزارش كوتاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شيوع کمبود آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز در نوزادان مراجعه کننده به آزمايشگاه غربالگري دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گزارش كوتاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شيوع کمبود آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز در نوزادان مراجعه کننده به آزمايشگاه غربالگري دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گزارش كوتاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، G6PD، از آنزیم های مسیر پنتوزفسفات است. حدود 3% مردم جهان به کمبود این آنزیم وابسته به جنس مبتلا هستند. ژن آنزیم G6PD روی کروموزوم X واقع است. کمبود آنزیم می تواند یکی از عوامل زردی و آنمی همولیتیک در نوزادان باشد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع کمبود این آنزیم در نوزادان مراجعه کننده به آزمایشگاه غربالگری استان سمنان می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، از سال 1386 تا 1389 بر اساس برنامه مدون کشوری و در راستای انجام تستهای غربالگری نوزادان، از پاشنه پا نوزادان 3 تا 5 روزه نمونه خون گرفته شد. ارزیابی آنزیم به روش تست فلورسانت لکه ای (Fluorescent Spot Test) سریع و توسط کیت شرکت «کیمیا پژوهان- ایران» انجام شد. مقایسه شیوع نقص آنزیمی در نوزادان دختر و پسر با استفاده از تست آماری X2 انجام شد و P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: از تعداد 9353 نوزاد مراجعه کننده به آزمایشگاه غربالگری مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تفکیک جنسی (%51.53) 4820 پسر و (%48.47) 4533 دختر، تعداد (3.2%) 300 مورد به کمبود آنزیم مبتلا بودند که از این افراد تعداد (5.45%) 263 نفر پسر و (0.81%) 37 نفر دختر بودند. این نسبت در پسران به دختران 7 به 1 می باشد.نتیجه گیری: شیوع کمبود آنزیم G6PD در استان سمنان 3.2% تعیین گردید و فراوانی کمبود این آنزیم همانگونه که انتظار میرفت در نوزادان پسر بیش از دختران است.
كلید واژه: گلوکز 6 فسفات دهیدروژناژ، غربالگری نوزادان، فاویسم

توضیحات بیشتر