دانلود word شيوع مايکوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم به چند دارو در استان گلستان با روش لوله هاي معرف رشد مايکوباکتريها (MGIT) در سال 90- 1388

لینک دانلود

 دانلود word شيوع مايکوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم به چند دارو در استان گلستان با روش لوله هاي معرف رشد مايکوباکتريها (MGIT) در سال 90- 1388 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شيوع مايکوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم به چند دارو در استان گلستان با روش لوله هاي معرف رشد مايکوباکتريها (MGIT) در سال 90- 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شيوع مايکوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم به چند دارو در استان گلستان با روش لوله هاي معرف رشد مايکوباکتريها (MGIT) در سال 90- 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شيوع مايکوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم به چند دارو در استان گلستان با روش لوله هاي معرف رشد مايکوباکتريها (MGIT) در سال 90- 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آزمايشگاهي (Medical Laboratory Journal)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: مشکلات ناشی از گسترش سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به چند دارو، شناسایی آنها را در هر منطقه ضروری نموده است. در این مطالعه فراوانی این سویه ها در استان گلستان در شمال ایران که یکی از کانون های اصلی سل در ایران می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: از نمونه بالینی 148 بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال های 1390-1388 با روش لوله های معرف رشد مایکوباکتریوم (MGIT Mycobacteria growth indicator tube) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شد. تست حساسیت به ایزونیازید و ریفامپین در این محیط و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده (Becton-Dickinson-USA) انجام شد. توزیع فراوانی مقاومت بر اساس خصوصیات دموگرافیک و نیز سرعت رشد باکتری بررسی و مقایسه آنها با تست های آماری X2 و T test انجام شد و در تمامی موارد P کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: کشت 148 نمونه کلینیکی در MGIT مثبت بود، مدت زمان لازم برای رشد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در MGIT از 2 تا 55 (میانگین 16.3±10.4) روز متغیر بود و زمان لازم برای بررسی نتیجه مقاومت دارویی 9.57±3 روز برآورد شد. مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین در این مطالعه به ترتیب 17.6% و 3.4% تعیین گردید و از این تعداد، 5 نمونه (Multidrug MDR resistant) (3.4%) بودند .(CI95%= 1-6%) بین مقاومت به این داروها با عواملی مثل جنس، سن، نتیجه اسمیر نمونه بالینی، نوع نمونه بالینی و سابقه ابتلا قبلی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید و در تمام موارد P>0.05 بود.نتیجه گیری: شیوع MDR در استان گلستان 3.4% است که در حد آمار کشوری است. با روش MGIT جداسازی و آنتی بیوگرام ایزوله های MDR بطور متوسط 26 روز طول کشید که می تواند باعث کوتاه تر شدن زمان تشخیص و مقاومت دارویی باسیل سل گردد.
كلید واژه: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، لوله های معرف رشد مایکوباکتریوم، مقاومت چندگانه

توضیحات بیشتر