دانلود word روايي عاملي و تغييرناپذيري اندازه گيريِ نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعيت هاي تنيدگي زا در والدين کودکان عادي و استثنايي

لینک دانلود

 دانلود word روايي عاملي و تغييرناپذيري اندازه گيريِ نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعيت هاي تنيدگي زا در والدين کودکان عادي و استثنايي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word روايي عاملي و تغييرناپذيري اندازه گيريِ نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعيت هاي تنيدگي زا در والدين کودکان عادي و استثنايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word روايي عاملي و تغييرناپذيري اندازه گيريِ نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعيت هاي تنيدگي زا در والدين کودکان عادي و استثنايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word روايي عاملي و تغييرناپذيري اندازه گيريِ نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعيت هاي تنيدگي زا در والدين کودکان عادي و استثنايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :22

هدف: مطالعه حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی و تغییرناپذیری اندازه گیری فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا اندلر و پارکر (1999) در والدین کودکان عادی و استثنایی انجام شد.روش: در مطالعه همبستگی حاضر 800 والد (400 والد کودکان عادی و 400 والد کودکان استثنایی)، به نسخه کوتاه فهرست مقابله و نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ رامستد و جان (2007) پاسخ دادند. به منظور آزمون ساختار عاملی و تغییرناپذیری ساختار عاملی فهرست مقابله از روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی و تحلیل عامل تاییدی چندگروهی استفاده شد.یافته ها: نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس نشان داد كه فهرست مقابله در والدین از سه سبک مقابله مساله مداری، اجتنابی بودن و هیجان مداری تشكیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عامل تاییدی بر پایه نرم افزار لیزرل وجود عوامل سه گانه را در دو گروه تایید كرد. نتایج روایی بین گروهی، هم ارزی ساختار سه عاملی فهرست مقابله را در دو گروه نشان داد. ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس های مقابله با عامل شخصیتی روان رنجورخویی، روایی همگرای آن را تایید كرد. ضرایب آلفای کرانباخ برای سه عامل مساله مداری، اجتنابی بودن و هیجان مداری در والدین کودکان عادی و استثنایی نشان داد که نسخه کوتاه فهرست مقابله از پایایی قابل قبولی برخوردار است.نتیجه گیری: به واسطه هم ارزی ساختار عاملی و اعتبار فهرست مقابله در والدین کودکان عادی و استثنایی، این فهرست ابزار معتبر و قابل استفاده ای برای سنجش سبک ترجیحی این دو گروه بزرگسال ایرانی در مواجهه با تجارب تنیدگی زای وابسته به نقش والدینی است.
كلید واژه: روایی عاملی، فهرست مقابله، کودکان استثنایی، موقعیت های تنیدگی زا، والدین

توضیحات بیشتر