دانلود word اثربخشي آموزش بخشايش بر ميزان خشم و مولفه هاي آن در افراد متاهل

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي آموزش بخشايش بر ميزان خشم و مولفه هاي آن در افراد متاهل دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي آموزش بخشايش بر ميزان خشم و مولفه هاي آن در افراد متاهل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي آموزش بخشايش بر ميزان خشم و مولفه هاي آن در افراد متاهل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي آموزش بخشايش بر ميزان خشم و مولفه هاي آن در افراد متاهل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :25

هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر آموزش بخشایش بر خشم و مولفه های آن در افراد متاهل انجام گرفت.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه تمامی افراد متاهل ساکن شهرستان زاهدان که با نمونه گیری در دسترس از میان آن ها 140 آزمودنی انتخاب و به شكل تصادفی در دو گروه 70 نفری آزمایش و گروه گواه جایگزین شد. ابزار سیاهه بروز حالت- صفت خشم اسپیلبرگر 1998 شماره 2 بود. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یك بار آموزش بخشایش را دریافت كرد و گروه گواه در فهرست انتظار بود. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس مختلط (اندازه گیری مکرر) و شاخص های آمار توصیفی تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشانگر اثربخشی معنادار آموزش بخشایش بركاهش میزان خشم و مولفه های آن شامل صفت خشم، بروز بیرونی، بروز درونی خشم، کنترل برونی، کنترل درونی خشم، در پس آزمون و پیگیری در چهار ماه پس از آزمایش بود.نتیجه گیری: پژوهش حاضر می تواند كاربرد هایی برای درمانگران خانواده جهت كاهش خشم با استفاده از آموزش بخشایش داشته باشد. پیشنهاد می گردد بسته آموزشی بومی شده ای در زمینه بخشایش طراحی و تاثیر آن بر متغیر های فوق در مقایسه با بسته آموزشی حاضر بررسی شود.
كلید واژه: آموزش بخشایش، خشم، متاهل

توضیحات بیشتر