دانلود word بررسي شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف OXA Type نوع OXA-2 و OXA-10 و اينتگرون كلاس يك در اسينتوباكتر بوماني ايزوله شده از بيماران شهر تبريز با روش PCR

لینک دانلود

 دانلود word بررسي شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف OXA Type نوع OXA-2 و OXA-10 و اينتگرون كلاس يك در اسينتوباكتر بوماني ايزوله شده از بيماران شهر تبريز با روش PCR دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف OXA Type نوع OXA-2 و OXA-10 و اينتگرون كلاس يك در اسينتوباكتر بوماني ايزوله شده از بيماران شهر تبريز با روش PCR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف OXA Type نوع OXA-2 و OXA-10 و اينتگرون كلاس يك در اسينتوباكتر بوماني ايزوله شده از بيماران شهر تبريز با روش PCR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف OXA Type نوع OXA-2 و OXA-10 و اينتگرون كلاس يك در اسينتوباكتر بوماني ايزوله شده از بيماران شهر تبريز با روش PCR :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: اسینتوباكتر جزء باكتری های گرم منفی، هوازی، غیر تخمیری به صورت كوكسی یا كوكوباسیل است كه به عنوان پاتوژن فرصت طلب بیمارستانی به تعداد زیادی از آنتی بیوتیك ها مقاوم است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بتالاكتامازهای وسیع الطیف (ESBL) تیپهای OXA-2 وOXA-10 و اینتگرون كلاس یك در سویه های اسینتوباكتر بومانی جدا شده از بیماران بیمارستان امام رضا شهر تبریز می باشد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 100 نمونه اسینتوباكتربومانی كه طی سالهای 89-88 از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا تبریز جداسازی شده بودند، انجام شد. تست های افتراقی و بیوشیمیایی برای شناسایی ایزوله ها انجام و سپس الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی با روش دیسك دیفیوژن تعیین شد. جهت تایید تولیدESBL در ارگانسیم های غربالی از روش Combined Disc استفاده شد و جهت تعیین حضور ژنهای OXA-2،OXA-10 و INT-1 در ایزوله ها، نمونه DNA باكتریها استخراج گردیده و با روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج بررسی مقاومت آنتی بیوتیكی ایزوله ها نشان داد كه بیشترین مقاومت به ترتیب در برابر آنتی بیوتیك های Cefiexim، Ceftizoxim و (%100) ticarcilin بوده در حالیكه بیشترین حساسیت به ترتیب در برابر آنتی بیوتیك های polymixinB (84%)، colistin (77%) و refampin (73%) مشاهده گردید. نتایج PCR نشان داد از میان 60 ایزوله ESBL مثبت، ژن OXA-2 در 7 مورد (11.6%) و OXA-10 در 5 مورد (8.3%) مثبت بودند. بررسی از نظر وجود ژن اینتگرون كلاس یك نشان داد كه 73% كل ایزوله ها دارای ژن INT-1 می باشند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر فراوانی ESBL های تیپ OXA-2 و OXA-10 و اینتگرون های كلاس I در ایزوله های اسینتوباكتربومانی مورد بررسی بود. بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از انتشار سویه های مقاوم ضروری بنظر می رسد.
كلید واژه: اسینتوباكتر بومانئی، بتالاكتامازهای وسیع الطیف، OXA-2 ،OXA-10 و INT-1

توضیحات بیشتر