دانلود word مقايسه اثر عصاره هيدروالكلي بخش هاي هوايي گياه زوفايي با لواستاتين بر پروفايل ليپيدي خون در موش

لینک دانلود

دانلود word مقايسه اثر عصاره هيدروالكلي بخش هاي هوايي گياه زوفايي با لواستاتين بر پروفايل ليپيدي خون در موش دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اثر عصاره هيدروالكلي بخش هاي هوايي گياه زوفايي با لواستاتين بر پروفايل ليپيدي خون در موش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اثر عصاره هيدروالكلي بخش هاي هوايي گياه زوفايي با لواستاتين بر پروفايل ليپيدي خون در موش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اثر عصاره هيدروالكلي بخش هاي هوايي گياه زوفايي با لواستاتين بر پروفايل ليپيدي خون در موش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: یكی از اقدامات درمانی رایج در جلوگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی استفاده از داروهای كاهنده چربی خون است. با توجه به عوارض جانبی این داروها، پیدا نمودن گیاهانی با خواص مشابه بسیار مفید خواهد بود. این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره هیدروالكلی زوفایی با لواستاتین بر پروفایل لیپیدی خون انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 50 سر موش نر بالغ نژاد ویستار (20±330 گرم) استفاده شد. حیوانات به صورت تصادفی به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. به مدت یك ماه حیوانات گروه اول یا كنترل تحت رژیم معمولی، گروه دوم رژیم پركلسترول (حاوی 1% كلسترول)، گروه سوم رژیم پركلسترول همراه لواستاتین (mg/kg 10)، گروه چهارم رژیم معمولی همراه عصاره هیدروالكلی زوفایی (mg/kg 100)، گروه پنجم رژیم پركلسترول همراه عصاره هیدروالكلی زوفایی به روش گاواژ قرار گرفتند. در پایان یك ماه حیوانات بیهوش شده و خونگیری مستقیما از قلب انجام گرفت. به منظور تعیین پروفایل لیپیدی خون غلظت سرمی كلسترول، LDL، VLDL، TG ، HDL و نسبت های CHO/HDL، TG/HDL و LDL/HDL برای هر حیوان اندازه گیری و مقایسه شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه مصرف خوراكی عصاره الكلی زوفایی به تنهایی (1.78±62.6) در مقایسه با گروه كنترل (1.64±71.93) سبب كاهش معنی داری در سطح سرمی كلسترول (0.001>p) و TG (1.34±52.02 در مقابل 1.3±72.48) ((p<0.001،LDL (6.79±1.58 در مقابل 1.73±16.66) (0.001>p)، VLDL(10.36±1.15 در مقابل 0.48±14.27) ((p<0.001، TG/HDL (0.98±0.04 در مقابل 0.1±1.74) (0.001>p)، CHO/HDL (1.18±0.05 در مقابل 0.09±1.73) (0.001>p) LDL/HDL (0.13±0.03 در مقابل 0.06±0.4) (0.001>p) گردید. در حالیكه مقدار HDL (53.8±1.52 در مقابل 2.61±41.61) را به صورت معنی داری افزایش نشان داد (0.001>p). در بین گروه های دارای رژیم غذایی پركلسترول تفاوت معنی داری بین گروه دریافت كننده عصاره زوفایی و دریافت كننده لواستاتین دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد كه عصاره هیدروالكلی گیاه زوفایی نه تنها سبب تصحیح پروفایل لیپیدی گردید بلكه توانست در كاهش سطح چربی های خون اثرات لواستاتین را تقلید كند.
كلید واژه: هیپركلسترولمی، زوفایی، لواستاتین

توضیحات بیشتر