دانلود word مقايسه عمق بيهوشي و تغييرات هموديناميك تيوپنتال سديم با پروپوفول در القاي بيهوشي عمل سزارين

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه عمق بيهوشي و تغييرات هموديناميك تيوپنتال سديم با پروپوفول در القاي بيهوشي عمل سزارين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه عمق بيهوشي و تغييرات هموديناميك تيوپنتال سديم با پروپوفول در القاي بيهوشي عمل سزارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه عمق بيهوشي و تغييرات هموديناميك تيوپنتال سديم با پروپوفول در القاي بيهوشي عمل سزارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه عمق بيهوشي و تغييرات هموديناميك تيوپنتال سديم با پروپوفول در القاي بيهوشي عمل سزارين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: امروزه بیش از 30 درصد زایمان ها به روش سزارین انجام می شود. گرچه بیهوشی اسپاینال ایمن و متداول است، اما در مواردی، بیهوشی عمومی نیز بكار می رود. یكی از عوارض بیهوشی عمومی سزارین «آگاهی» حین عمل است كه در برخی موارد منجر به عواقب روانشناختی ناتوان كننده در بیمار می شود. این مطالعه به منظور، مقایسه عمق بیهوشی (بعنوان شاخصی از آگاهی) و تغییرات همودینامیك مادر و نمره آپگار نوزاد با داروی تیوپنتال سدیم و پروپوفول انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه كارآزمایی بالینی دوسو كور بر روی 50 زائو فول ترم كاندید عمل جراحی سزارین الكتیو انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه تیوپنتال سدیم (25 نفر) و پروپوفول (25 نفر) قرار گرفتند. به بیماران هر دو گروه، 1.5 میلیگرم میدازولام و 1 میلیگرم به ازای هر كیلوگرم لیدوكایین داخل وریدی تجویز گردید. بیماران گروه اول با تیوپنتال سدیم 5 میلیگرم به ازای هر كیلوگرم و گروه دوم با پروپوفول 2.5 میلیگرم به ازای هر كیلوگرم تحت القای بیهوشی عمومی قرار گرفتند. سپس به همه بیماران 1.5 میلیگرم به ازای هر كیلوگرم ساكسینیل كولین تزریق و لوله گذاری داخل تراشه انجام شد. نگهداری بیهوشی با (%50) O2 - N2O و ایزوفلوران 0.6% انجام گرفت. مقادیر) (Bispectral Index System, BIS) سیستم ایندكس دو طیفی)، تغییرات همودینامیك مادر و نمره آپگار نوزادان ثبت و مقایسه گردید.یافته ها: مقادیر BIS در زمانهای مختلف بیهوشی؛ در هر 2 گروه مشابه و كمتر از 60 بود ( .(p=0.637شاخص های همودینامیك شامل فشار متوسط شریانی (p=0.630) و ضربان قلب مادر ((p=0.623 همچنین نمره آپگار دقیقه اول (p=0.105) و دقیقه پنجم (p=0.185) نیز در دو گروه مشابه بود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد كه اثر دو داروی تیوپنتال سدیم و پروپوفول، بر میزان عمق بیهوشی و تغییرات همودینامیك مادر همچنین بر نمره آپگار نوزادان یكسان می باشد و می توان از پروپوفول بعنوان جایگزین مناسب تیوپنتال سدیم در القای بیهوشی سزارین استفاده كرد.
كلید واژه: سزارین، عمق بیهوشی، تغییرات همودینامیك، تیوپنتال سدیم، پروپوفول

توضیحات بیشتر