دانلود word رابطه سلامت سازماني و تعهد سازماني در کارکنان بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز: 1390

لینک دانلود

 دانلود word رابطه سلامت سازماني و تعهد سازماني در کارکنان بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز: 1390 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه سلامت سازماني و تعهد سازماني در کارکنان بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز: 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه سلامت سازماني و تعهد سازماني در کارکنان بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز: 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه سلامت سازماني و تعهد سازماني در کارکنان بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز: 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یک سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار می کنند که بخشی از آن سازمان هستند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1390 صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی - مقطعی بود که در بین 168 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب (گلستان و طالقانی) صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (OHI) و تعهد سازمانی مک گی و فورد که روایی و پایایی هر دو قبلا سنجیده شده بود، جمع آوری و به وسیله آزمون همبستگی پیرسون در محیط SPSS18 تحلیل گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد که در میان ابعاد سلامت سازمانی، بعد روحیه دارای بیشترین میانگین (33.04) و بعد پشتیبانی منابع (15.83) دارای کمترین میانگین بود. میانگین سلامت سازمانی نیز برابر با 152.62، از مجموع امتیاز 220 به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت سازمانی و برخی ابعاد آن (نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، تاکید علمی و روحیه) با تعهد سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد (P<0.05)، ولی بین سایر ابعاد سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، ملاحظه گری و ساخت دهی) با تعهد سازمانی رابطه ای معناداری مشاهده نشد (P>0.05). علاوه بر این، تاکید علمی با تعهد سازمانی بیشترین ضریب همبستگی (r=0.356) و کمترین نیز تعهد سازمانی با بعد ملاحظه گری (r=0.015) داشت.نتیجه گیری: سلامت سازمانی ارتباطی معنادار با تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان دارد که باعث می شود آنان نسبت به سازمان خود احساس وفاداری بیشتری داشته باشند و در راستای تحقق اهداف سازمان گام بردارند.
كلید واژه: سلامت روانی، دانش آموزان، مدارس شبانه‌ روزی

توضیحات بیشتر