دانلود word انگيزش و تعهد داوطلبان ورزشي رويدادي

لینک دانلود

دانلود word انگيزش و تعهد داوطلبان ورزشي رويدادي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word انگيزش و تعهد داوطلبان ورزشي رويدادي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word انگيزش و تعهد داوطلبان ورزشي رويدادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word انگيزش و تعهد داوطلبان ورزشي رويدادي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي

تعداد صفحات :16

یکی از چالش های مهم سازمان دهندگان رویدادهای ورزشی، حفظ و نگهداری داوطلبانی است که در رویدادهای ورزشی فعالیت می کنند. بر این اساس، بیشتر مطالعات در حیطه مدیریت داوطلبان ورزشی بر ارتباط میان انگیزه و مدیریت جذب و نگهداری افراد داوطلب متمرکز شده است؛ لذا هدف از این مطالعه، بررسی انگیزش و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی در ورزش به منظور جذب و نگهداری نیروهای داوطلب رویدادی است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است؛ بر این اساس، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه انگیزش داوطلبان (اندام و همکاران، 1387) با 37 سوال و پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی (آلن و می یر،1997) با 18 سوال جمع آوری گردید.روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تایید شد و در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسشنامه های انگیزش و تعهد سازمانی به ترتیب 0.912 و 0.917 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه توزیع داده ها نرمال نبود، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد، بیشترین میزان انگیزه به عامل هدفمندی (4.02±0.57) و کم ترین میزان انگیزه به عامل مادی اختصاص داشت (3.02±0.75)؛ و نیز بیشترین و کم ترین میزان تعهد به ترتیب به تعهد هنجاری و تعهد مستمر اختصاص داشت. همچنین بین اغلب ابعاد انگیزشی با ابعاد تعهد داوطلبان ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (p<0.05). بنابراین، مدیران رویدادهای ورزشی برای ایجاد و اجرای هر چه بهتر استراتژی های جذب، حفظ و نگهداری نیروهای داوطلب، باید به اولویت عوامل انگیزشی و تعهد سازمانی نیروهای داوطلب توجه ویژه ای داشته باشند و میزان ارتباط موجود بین این عوامل را در طراحی فعالیت های خود مدنظر قرار دهند.
كلید واژه: رویداد ورزشی، جذب و نگهداری، انگیزش، تعهد، داوطلب

توضیحات بیشتر