دانلود word تاثير تمرينات باراوسل بر روي ترکيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشکار

لینک دانلود

 دانلود word تاثير تمرينات باراوسل بر روي ترکيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشکار دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير تمرينات باراوسل بر روي ترکيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير تمرينات باراوسل بر روي ترکيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير تمرينات باراوسل بر روي ترکيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشکار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي

تعداد صفحات :13

باراوسل انتقال حرکات و تمرینات باله از حالت ایستاده به حالت افقی و روی زمین است. تمرینات باراوسل شامل حرکاتی است که به طور مداوم بر روی عضلات موافق و مخالف انجام می شود و تمام عضلات درگیر تمرین می شود. تحقیق حاضر به بررسی شیوه تمرینی باراوسل بر روی برخی از شاخص های ترکیب بدنی و میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پرداخته است.روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به دلیل ویژگی های خاصی پژوهش، ‌آزمون های پیش آزمون و پس آزمون در قبل و پس از مداخله برنامه تمرینی انجام گردیده، آزمودنی های این تحقیق 25 نفر زنان غیرورزشکار بین 25-35 سال با BMI مابین 18-25 کیلوگرم بر مترمربع بودند كه 15 نفر آنها به عنوان گروه تجربی (با میانگین سن 30.9، وزن 59.93 و قد 165) تحت 8 هفته تمرینات باراوسل قرار گرفتند و گروه کنترل 10 نفر بودند (با میانگین سن 31.3، وزن 59.63 و قد 162.3) که مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری در دو مرحله الف) در دسترس ب) تمام شماری بر اساس BMI و سن مورد نظر تحقیق انجام شده است.ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل: ترازوی آلمانی، متر نواری، کالیپر دیجیتالی و جعبه انعطاف پذیری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تعیین توزیع طبیعی داده ها از آزمون (کولموگروف – اسمیرنوف) استفاده شده است و با پیش فرض تساوی واریانس ها در آزمون تحلیل کوواریانس، مراحل آزمون انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون %BF گروه های باراوسل و کنترل به ترتیب 31.28 و 28.80 بوده است. همچنین، میانگین نمرات پیش آزمون %WHR گروه های باراوسل 0.73 و کنترل 0.73 بوده است. به علاوه تحقیق در بخش میانگین نمرات پیش آزمون %BMI زنان غیرورزشکار در گروه باراوسل 23 و در گروه کنترل 22.65 را نشان داد. در نهایت، تحقیق در بخش میانگین نمرات پیش آزمون انعطاف پذیری گروه های باراوسل 33.36 و کنترل 30.90 بوده است. نتایج یک دوره تمرینات باراوسل بر %BF زنان غیرورزشکار تاثیر معنی دار مثبتی دارد (sig=0.001 f=24.76). همچنین، یک دوره تمرینات باراوسل بر %WHR زنان غیرورزشکار نیز تاثیر معنی دار مثبتی دارد (sig=0.009 f=8.28). به علاوه، یک دوره تمرینات باراوسل بر %BMI زنان غیرورزشکار تاثیر معنی داری ندارد (sig=0.072 f=3.57). در نهایت یک دوره تمرینات باراوسل بر انعطاف پذیری زنان غیرورزشکار تاثیر معنی دار مثبتی دارد (sig=0.001 f=28.89). به طور کلی، نتایج تحقیق نشان داد که یک دوره تمرینات باراوسل بر روی %BF-WHR% و انعطاف پذیری زنان غیرورزشکار تاثیر معنی دار مثبتی داشته، ولی بر رویBMI زنان غیرورزشکار تاثیر معنی داری نداشته است.
كلید واژه: تمرینات باراوسل، ترکیب بدنی، انعطاف پذیری، زنان غیر ورزشکار

توضیحات بیشتر