دانلود word مديريت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردي سازمان ورزش شهرداري تهران

لینک دانلود

 دانلود word مديريت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردي سازمان ورزش شهرداري تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مديريت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردي سازمان ورزش شهرداري تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مديريت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردي سازمان ورزش شهرداري تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مديريت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردي سازمان ورزش شهرداري تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي

تعداد صفحات :14

اگرچه مراحل تامین نیروی انسانی در بخش داوطلبی و کارکنان رسمی تقریبا مشابه است، با این حال در برخی از موارد تفاوت هایی مشاهده می شود. هدف از این مطالعه، طراحی مدل مدیریت داوطلبان در ورزش است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران و کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران (118 نفر) بودند. تعداد نمونه در تحقیق حاضر برابر با جامعه (N=n) در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 8 بعد بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی، بررسی و تایید شد. برای محاسبه پایائی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (0.88=a). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت در پیوستاری از 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که بعد برنامه ریزی 69%، انتخاب 38%، آشنایی 58%، جذب 48%، آموزش 52%، قدرشناسی 71% و ارزیابی 75% بر حفظ و نگهداری داوطلبان موثر بود. بنابراین، پیشنهاد می شود جهت حفظ داوطلبان به فرایند مدیریت داوطلبان و میزان اثرات هر بعد خصوصا ارزیابی عملکرد و قدرشناسی از داوطلبان توجه ویژه ای شود.
كلید واژه: داوطلب، مدیریت داوطلبان، حفظ و نگهداری

توضیحات بیشتر