دانلود word بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و عملكرد کارکنان

لینک دانلود

دانلود word بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و عملكرد کارکنان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و عملكرد کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و عملكرد کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و عملكرد کارکنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :21

در مقاله حاضر رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان در استانداری زنجان، با هدف ارتقای عملکرد کارکنان و بررسی رفتارهای شهروندی موثر بر افزایش عملکرد کارکنان در سال 88 مطالعه گردید، و فرضیه های تحقیق در همین راستا تنظیم شدند. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده كه به شیوه همبستگی انجام شده و از نظر نوع هدف تحقیق، كاربردی می باشد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. در این راستا کارکنان استانداری زنجان که از 4 معاونت تشکیل شده به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و جهت سنجش متغیرهای رفتارهای شهروندی سازمانی پرسشنامه 22 سوالی مبتنی بر طیف لیكرت و برای سنجش عملکرد کارکنان از نمرات ارزشیابی سالانه استفاده شد. پس از بررسی روایی پرسشنامه، جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه (a=%85) به دست آمد. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. در نهایت، نتایج حاصل نشان داد كه كلیه فرضیه های تحقیق تایید شده و بین متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان 0.52 رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
كلید واژه: رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، نگرش مدنی، احترام، سیستم ارزشیابی كاركنان دولت

توضیحات بیشتر