دانلود word بررسي رابطه بين ادراک برابري با تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين ادراک برابري با تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين ادراک برابري با تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين ادراک برابري با تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين ادراک برابري با تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين دبيران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :13

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه در سال تحصیلی 89-88 می باشد. نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است كه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر كلیه دبیران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شامل 700 نفر است، كه از این تعداد بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 16 سوالی محقق ساخته که به ترتیب 5 سوال اول مربوط به رضایت شغلی، 3 سوال دوم مربوط به ادراک برابری، و مابقی سوالات مربوط به تعهد سازمانی بوده است. که با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.75 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در این پژوهش سوال های مورد بررسی عبارت اند از: 1) آیا بین ادراک برابری با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟ 2) آیا بین ادراک برابری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟ 3) آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جدول های توزیع فراوانی، روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و در بخش استنباط های آماری از (ضریب همبستگی ساده، روش غیرپارامتریک آزمون اسپیرمن) استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رابطه بین ادراک برابری و رضایت شغلی معنادار می باشد؛ ولی رابطه بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی معنادار نیست.
كلید واژه: ادراک برابری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی

توضیحات بیشتر