دانلود word رابطه همبستگي بين کيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي: جلفاي اصفهان)

لینک دانلود

 دانلود word رابطه همبستگي بين کيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي: جلفاي اصفهان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه همبستگي بين کيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي: جلفاي اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه همبستگي بين کيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي: جلفاي اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه همبستگي بين کيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي: جلفاي اصفهان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باغ نظر

تعداد صفحات :16

شرایط پیچیده زندگی امروز سبب پیچیدگی مسایل شهری شده و مفهوم بسیاری از فضاهای شهری را دگرگون ساخته است. تنها مفهومی که از عرصه های عمومی شهری به جای مانده، مسیرهایی برای ارتباط فضاهای خصوصی است که اهمیت بیش از اندازه سرعت، تکنولوژی و زمان، انسان معاصر را به حرکت سریع ماشینی در بین فضاهای خصوصی ترغیب می کند. نادیده انگاری ارزش های اجتماعی، فرهنگی و هویتی نهفته در فضاهای شهری، بی توجهی به ارتقای کیفیت های محیطی در فضاهای شهری و کیفیت های موثر در پیوندها و جابجایی های شهری و تاکید صرف بر ادراکات ذهنی طراحان شهری یا معماران، سبب شکل گیری فضاهایی مردم گریز در ساختار شهری شده است که توانمندی مورد انتظار را نخواهند داشت تا محیطی پاسخگو و منعطف در برابر رفتارهای شهروندی باشد. افزایش کیفیت زندگی شهروندی و حیات اجتماعی در فضاهای شهری یکی از چالش های حرفه طراحی شهری بوده و نظریات بسیاری بر مبنای شرایط و تجربیات مختلف مطرح شده است. در این راستا، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های مطرح در علوم اجتماعی اخیرا در حوزه طراحی شهری نیز به عنوان ابزاری هرچند مفهومی جایگاهی ویژه یافته است. در این پژوهش، با توجه به اینکه ارتقای کیفیت های محیطی به عنوان راهکار ارتقای حیات شهری مدنظر است، سعی بر آن شده که با جستجوی روابطی منطقی میان سطح شاخص سرمایه اجتماعی و کیفیت های محیطی، بتوان با ارایه رویکردی شهرسازانه از سرمایه اجتماعی، آن را به عنوان ابزاری عملیاتی در طراحی شهری به کاربست. کیفیت های محیطی انتخاب شده در این پژوهش در راستای پاسخگویی به نیازهای رفتاری کاربران فضا، خلق فضاهای شهری اجتماع پذیر و ارتقای تعاملات اجتماعی در فضاهای شهریست. جهت حصول نتیجه نهایی پژوهش و یافتن رابطه همبستگی میان سطح تعاملات اجتماعی و سطح کیفیت های محیطی، کمی سازی کیفیت های محیطی انجام گرفته است تا بتوان نتایج کمی شده کیفیت های محیطی با سطح شاخص سرمایه اجتماعی که از تحلیل پرسشنامه های برداشت شده در محدوده بدست آمده است را با هم قیاس کرد. در راستای کمی سازی کیفیت های محیطی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در دو مرحله، جهت تعیین اوزان هر یک از زیرسنجه های کیفیت های محیطی و هر یک از کیفیت ها برای محاسبه برآیند نهایی کیفیت های محیطی اعمال شده است. نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین سطح شاخص سرمایه اجتماعی و برآیند زیرسنجه های کیفیت های محیطی در محله جلفای اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتی است. در عین حال روابط بدست آمده روابطی غیرخطی است که دلیل آن را می توان در وجود عوامل متعدد دخیل در سرمایه اجتماعی و پیچیدگی روابط بین آنها دانست.
كلید واژه: کیفیت های محیطی، سرمایه اجتماعی، تعاملات اجتماعی، حیات شهری، تحلیل سلسله مراتبی، جلفای اصفهان

توضیحات بیشتر