دانلود word راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه

لینک دانلود

 دانلود word راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word راهنماي مدون تحويل نوبت کاري پرستاري: روشي براي اطمينان از عملکرد ايمن پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)

تعداد صفحات :14

مقدمه: در مراکز سلامت، اطلاعات بالینی بیمار به طور مرتب بین کارکنان مراقبتی منتقل می شود. یکی از موراد رایج نقل و انتقال اطلاعات، در زمان تعویض نوبت کاری پرستاران در بیمارستان است که انجام دادن صحیح آن به برنامه مراقبت بیمار، تامین ایمنی و تسهیل انتقال اطلاعات کمک می کند. اما نتایج مطالعات قبلی و تجربیات بالینی نشان می دهد برنامه مدونی برای این مهم وجود ندارد.هدف: تعیین تاثیر اجرای یک راهنمای مدون تحویل نوبت کاری، بر عملکرد ایمن پرستاران در حیطه مراقبتهای قلبی- تنفسی در بخشهای مراقبت ویژهروش: در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهه، 56 پرستار شاغل در بخشهای ویژه بیمارستان قائم (عج) در سال1390 ، به روش آسان انتخاب شدند و میزان عملکرد مراقبتی آنان در حوزه ایمنی، قبل و بعد از اجرای راهنمای مدون نوبت کاری، با سیاهه پژوهشگر ساخته ارزیابی عملکرد مراقبتی پرستاران-که روایی و پایایی آن با روایی محتوی و توافق مشاهده گران ((r=0.95 تایید شده بود-جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS نسخه 11.5 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، ویلکاکسون و آنالیز واریانس یک طرفه، تحلیل گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین عملکرد مراقبتی پرستاران در حیطه قلبی از 0.6±1.5 قبل از مداخله به 0.9±2.7 در مرحله بعد از مداخله و در حیطه تنفسی از 1.9±9.3 قبل از مداخله به 1.7±14.5 در مرحله بعد از مداخله، افزایش یافت که به ترتیب با 80% و 55.9% افزایش همراه بود که در هر دو حیطه به ترتیب با آزمون ویلکاکسون و تی زوج این تفاوت معنی داری بود(.(p<0.001نتیجه گیری: انتقال اطلاعات و نیازهای مراقبتی بیمار در قالب یک راهنمای استاندارد تحویل نوبت کاری، باعث بهبود عملکرد مراقبتی ایمن پرستاران در حیطه قلبی و تنفسی می شود.
كلید واژه: تحویل نوبت کاری، ایمنی بیمار، بخش ویژه، مراقبتهای پرستاری

توضیحات بیشتر