دانلود word تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

لینک دانلود

 دانلود word تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت مبتني بر شواهد (EVIDENCE BASED CARE)

تعداد صفحات :12

مقدمه: افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شیوع فراوانی دارد و باعث تاثیرات منفی در پیش آگهی این بیماران از جمله کاهش میزان فعالیت و استفاده بیشتر از خدمات مراقبتی می شود.هدف: تعیین دانلود word تاثير مدل مراقبت مشارکتي بر ميزان افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به نارسايي قلبيروش: این کارآزمایی بالینی یک مطالعه نیمه تجربی بود که در آن 90 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی از دو بیمارستان آموزشی شهر کرمان در سال 1390 شرکت داشتند. بیماران به صورت تصادفی دسترس در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. مدل مراقبت مشارکتی که شامل 4 مرحله انگیزش، آماده سازی، اجرا و ارزشیابی بود در گروه مداخله اجرا گردید. سطح اضطراب و افسردگی هر دو گروه توسط ابزار بک سنجیده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری t زوجی و کای اسکوایر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمرات اضطراب در گروه شاهد و آزمون قبل از اجرای مداخله به ترتیب 10.23±32.73 و 11.83±33.45 بود که این نمرات بعد از اجرای مداخله به 10.10±35.32 (در گروه شاهد) و 5.05±13.96 (در گروه آزمون) رسید (.(p<0.001 قبل از اجرای مداخله در گروه شاهد و آزمون، میانگین نمرات افسردگی در گروه شاهد 8.21±24.73 و در گروه آزمون 10.40±26.97 بود؛ که بعد از اجرای مداخله، به ترتیب به 8.62±29.14 در گروه شاهد و 4.25±13.26 در گروه آزمون کاهش پیدا کرد (p<0.001).نتیجه گیری: استفاده از مدل مراقبت مشارکتی، می تواند سطح اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را کاهش دهد. بنابراین، استفاده از این مدل در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی برای کنترل و کاهش اضطراب و افسردگی توصیه می شود.
كلید واژه: نارسایی قلبی، اضطراب، افسردگی، مدل مراقبت مشارکتی

توضیحات بیشتر