دانلود word ارزيابي تاثير مهار کننده مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر آفلاتوكسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي تاثير مهار کننده مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر آفلاتوكسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي تاثير مهار کننده مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر آفلاتوكسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي تاثير مهار کننده مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر آفلاتوكسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي تاثير مهار کننده مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر آفلاتوكسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :13

آفلاتوکسین ها مهمترین سموم قارچی هستند که توسط گونه های مختلف آسپرژیلوس و برخی از گونه های پنی سیلیوم تولید می شوند. در این میان آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 بعنوان سموم قارچی اصلی مطرح می باشند. هدف از انجام این تحقیق استفاده بهینه از مخمرساکارومیسس سرویزیه در جهت غیرفعال کردن تیپ های B1 و B2 آفلاتوکسین در محیط کشت آزمایشگاهی و پودر ماهی کیلکا بوده است.آفلاتوكسین های مورد استفاده جهت تلقیح، از تیپ های B1 و B2 بوده كه در محیط کشت آزمایشگاهی از دو غلظت 12 و 16 نانوگرم بر میلی لیتر برای B1 و 8 و 12 نانوگرم بر میلی لیتر برای B2 استفاده گردید. دز مورد استفاده مخمر نیز دو غلظت 3% و 4% بوده است. غلظت های مورد استفاده در پودر ماهی کیلکا برای آفلاتوکسین 50 B1 و 100 نانوگرم بر گرم و برای سایر تیپ ها 25 و 50 نانوگرم بر گرم بوده و دز مورد استفاده ساکارومیسس نیز 4 درصد بوده است. میزان تغییرات مخمر و آفلاتوكسین به ترتیب با جذب نوری در طول موج 600 نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر و دستگاه HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج فاز آزمایشگاهی نشان داد که به هنگام استفاده از ساکارومیسس سرویزیه در دز 3 درصد میزان کاهش برای B1 92.7 و 90.6 درصد و برای B2 94 و 89.8 درصد میزان کاهش در دوز 4 درصد مخمر به ترتیب 94.6 و 93.3 درصد برای B1 و 95.8 و 94.9 درصد برای B2 بوده است. میزان کاهش آفلاتوکسین در پودر ماهی به ترتیب 90.79 و 91-85 درصد برای تیپ B1 و 87.70 و 87.05 درصد برای B2 بوده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که مخمر ساکارومیسس سرویزیه قادر به کاهش تیپ های شاخص آفلاتوکسین در شرایط آزمایشگاهی و پودر ماهی بوده و می توان از آن بعنوان ابزار بیولوژیک در جهت کنترل آفلاتوکسین استفاده کرده و با دوزهای مشخص به پودر ماهی اضافه نمود.
كلید واژه: آفلاتوکسین، ساکارومیسس سرویزیه، پودر ماهی کلیکا

توضیحات بیشتر