دانلود word ارزيابي اثر نيتريک اکسايد درون زا بر ميزان اخذ آب در رت هاي کلستاتيک: مطالعه تجربي

لینک دانلود

دانلود word ارزيابي اثر نيتريک اکسايد درون زا بر ميزان اخذ آب در رت هاي کلستاتيک: مطالعه تجربي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي اثر نيتريک اکسايد درون زا بر ميزان اخذ آب در رت هاي کلستاتيک: مطالعه تجربي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي اثر نيتريک اکسايد درون زا بر ميزان اخذ آب در رت هاي کلستاتيک: مطالعه تجربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي اثر نيتريک اکسايد درون زا بر ميزان اخذ آب در رت هاي کلستاتيک: مطالعه تجربي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :6

کلستاز به انسداد جریان صفرا از مجرای صفراوی کبد به داخل دئودنوم اطلاق می شود. از آنجایی که در بیماران کلستاتیک کاهش تمایل به نوشیدن آب کاملا جلب توجه می کند و این مساله در روند بهبودی این بیماران اختلالاتی را به وجود می آورد، و از طرف دیگر در این بیماران نیتریک اکساید (NO) درون زا افزایش می یابد، مطالعه حاضر جهت بررسی احتمال تاثیر افزایش نیتریک اکساید درون زا بر کاهش اشتها به آب با بهره گیری از الگوی تجربی ایجاد کلستاز در رت انجام گردید.به منظور مطالعه تجربی حاضر 42 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به 7 گروه 6 تایی شامل 3 گروه آزمایش، 3 گروه Sham و یک گروه شاهد تقسیم شدند. رت های گروه های آزمایش طبق الگوی لیگاتور دوبل کلستاتیک شدند و در رت های گروه های Sham فقط بر روی مجرای صفراوی یک لیگاتور شل قرار داده شد. اولین گروه آزمایش و گروه Sham مربوطه روزانه به مدت 21 روز آمینوگوانیدین (مهار کننده نیتریک اکساید) به میزان 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی، گروه دوم آزمایش و گروه Sham مربوطه به مدت 21 روز ال- نیم (مهار کننده نیتریک اکساید سنتتاز) به میزان 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی و سومین گروه آزمایش و گروه Sham مربوطه و گروه شاهد روزانه به مدت 21 روز محلول نمکی 0.9% استریل به میزان هم حجم دارو به گروه های دیگر به صورت داخل صفاقی دریافت کردند و روزانه میزان اخذ آب در همه گروه ها اندازه گیری و ثبت گردید.اطلاعات آماری به دست آمده با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آماری نشان داد که اخذ آب در زیر گروه های A1 و B2 افزایش یافته در حالی که اخذ آب در گروه A3 کاهش را به همراه داشت (.(P<0.001مطالعه آماری اخیر نشان داد که نیتریک اکساید نقش مهم و قابل ملاحظه ای در کاهش اخذ آب در رت های کلستاتیک موش رت دارد.
كلید واژه: کلستاز، اخذ آب، نیتریک اکساید، رت

توضیحات بیشتر