دانلود word عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران

لینک دانلود

دانلود word عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word عوامل فردي- اجتماعي موثر بر تصميم گيري باليني پرستاران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: تصمیم گیری بالینی جزئی اساسی عملکرد حرفه ایی پرستاران و متمایز کننده پرستاران حرفه ای از پرسنل مراقبتی غیرحرفه ای است. تصمیم گیری بالینی پرستاران بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تاثیر داشته و فرایند تصمیم گیری بالینی به شناسایی نیازهای بیماران و تعیین بهترین اقدام پرستاری کمک می کند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر نحوه شرکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که بصورت مقطعی بر روی 285 پرستار مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها یک چک لیست اطلاعات فردی و پرسشنامه مشارکت در فعالیت های تصمیم گیر (PDAQ ( Participation in Decision Activities Questionnaire بود. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 15 و آزمون های توصیفی و مقایسه میانگین ها و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که تصمیم گیری بالینی با سن (p=0.003)، جنس (p=0.001)، بخش کاری (p=0.002)، نوع استخدام (p=0.005) و سابقه کاری (p=0.025) ارتباط آماری معنی داری داشته، اما با میزان تحصیلات ارتباط آماری معنی داری بدست نیامد.نتیجه گیری کلی: با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیر گذار می توان نحوه شرکت پرستاران در تصمیم گیری های بالینی را بهبود بخشید لذا بکارگیری شیوه های مدیریتی صحیح و راهبردهای آموزشی در این راستا، پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: عوامل فردی- اجتماعی، تصمیم گیری، بالینی، پرستاران

توضیحات بیشتر