دانلود word مقايسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن ها با وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1390

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن ها با وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1390 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن ها با وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن ها با وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن ها با وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد

تعداد صفحات :17

سابقه و اهداف: یکی از ویژگی های شخصیت بهنجار، برخورداری از عزت نفس است. پیامدهای رفتاری بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر است. هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آنها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 300 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه ارزیابی شدند. پرسشنامه مورد استفاده شامل: اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد منبع کنترل راتر و پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر- اسمیت بود. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش هجدهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین نمره عزت نفس 31.84±8.32 (محدوده نمره 0-50)، و منبع کنترل 11.59±3.19 (محدوده نمره 0-23) بود. 15.4% دارای مکان کنترل درونی و 74.9% دارای عزت نفس بالا بودند. میان منبع کنترل و عزت نفس اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (P=0.27). بین معدل و منبع کنترل (P=0.046)، معدل و عزت نفس (P=0.02)، رابطه آماری معناداری وجود داشت. در این مطالعه سن با منبع کنترل و معدل با عزت نفس دارای همبستگی مثبتی بودند در حالیکه منبع کنترل و عزت نفس دارای همبستگی معکوس بودند.نتیجه گیری: اکثریت دانشجویان دارای عزت نفس بالا و منبع کنترل بیرونی، دارای معدل بالایی بودند و اکثریت آنان در دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل بودند.
كلید واژه: وضعیت تحصیلی، عزت نفس، منبع کنترل، دانشجو

توضیحات بیشتر