دانلود word اثر حذف آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردي: همدان)

لینک دانلود

 دانلود word اثر حذف آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردي: همدان) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر حذف آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردي: همدان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر حذف آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردي: همدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر حذف آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردي: همدان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

با توجه به محدودیت منابع آب، به کارگیری هر راهکاری برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش سطح زیر کشت اهمیت زیادی دارد. یکی از این راهکارها کم آبیاری می باشد. برای برنامه ریزی کم آبیاری بهینه لازم است مراحل حساس گیاه به کمبود آب مشخص شوند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر کم آبیاری روی رشد و عملکرد گندم آبی (رقم الوند) در منطقه همدان و تعیین ضریب واکنش عملکرد محصول به آب (Ky) و ضریب حساسیت عملکرد (li) از حذف مرحله ای آبیاری (به علت سهولت اجرا توسط کشاورزان) استفاده شده است. بدین منظور گندم رقم الوند در کشت زمستانه در مزرعه دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار آبیاری در سه تکرار طی دو سال متوالی (1385- 1383) تحت کم آبیاری قرار گرفت. نتایج نشان داد تمام تیمارهای کم آبیاری سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و وزن هزار دانه شده اند. همچنین دوره گل دهی (با ضریب حساسیت 1.96) حساس ترین دوره به کمبود آب است و حذف آبیاری در این مرحله عملکرد را بیشتر کاهش خواهد داد. قطع آبیاری در مرحله شیری خمیری شدن (با ضریب واکنش 1.67) بیشترین واکنش عملکرد را به کم آبیاری نشان می دهد. کاهش کارایی مصرف آب نسبت به تیمار شاهد در صورت کم آبیاری در این مراحل نشان گر لزوم آبیاری کامل در این مراحل است. سایر نتایج حاکی از آن است که می توان یک نوبت آبیاری در یکی از مراحل ساقه رفتن یا سفت شدن دانه را بدون کاهش معنی دار در عملکرد و شاخص برداشت حذف نمود.
كلید واژه: ضریب حساسیت عملکرد، ضریب واکنش عملکرد، کم آبیاری، گندم رقم الوند، مرحله گل دهی

توضیحات بیشتر