دانلود word تحليل اثرات علمي فرصت هاي مطالعاتي از نگاه اعضاي هيات علمي كشاورزي

لینک دانلود

دانلود word تحليل اثرات علمي فرصت هاي مطالعاتي از نگاه اعضاي هيات علمي كشاورزي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تحليل اثرات علمي فرصت هاي مطالعاتي از نگاه اعضاي هيات علمي كشاورزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تحليل اثرات علمي فرصت هاي مطالعاتي از نگاه اعضاي هيات علمي كشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تحليل اثرات علمي فرصت هاي مطالعاتي از نگاه اعضاي هيات علمي كشاورزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :16

هدف از این پژوهش تحلیل اثرات علمی فرصت های مطالعاتی از دیدگاه اعضای هیات عملی دانشکده های كشاورزی كشور است. از نظر روش شناسی، این پژوهش بر اساس راهبرد پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش كلیه اعضای هیات علمی مراكز آموزش عالی كشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است كه از طریق فرمول كوكران، نمونه پژوهش انتخاب و به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود كه روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از پژوهشگران مربوطه تایید شد و پایایی آن بر مبنای ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شد. سازه های پژوهش از طریق تعدادی نشانگر در مقیاس لیكرت اندازه گیری شد. هر كدام از نشانگرهای مربوط به سازه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب تغییرات اولویت بندی شد. برای تعیین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابسته سودمندی غایی فرصت های مطالعاتی از روش تحلیل مسیر از طریق محاسبه رگرسیون های متوالی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد كه بیشترین تاثیر بر سودمندی فرصت های مطالعاتی مربوط به سازه تعاملات حرفه ای بین المللی با میزان تاثیر 0.835 است. سازه ادراك از فرایند های گذراندن فرصت مطالعاتی با میزان تاثیر كل 0.821، سازه ادراك از منافع فردی مورد انتظار فرصت مطالعاتی با تاثیر مستقیم 0.735، سازه عملكرد حرفه ای و علمی با اثر غیرمستقیم 0.451 و در نهایت سازه ادراك از پیامدهای منفی فرصت مطالعاتی با اثر كل 0.231 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در پایان با توجه به یافته های پژوهش برخی پیشنهادها برای بهبود اثربخشی و سودمندی نهایی فرصت های مطالعاتی ارائه شده است.
كلید واژه: همكاری های پژوهشی، فرصت های مطالعاتی، توسعه دانشگاهی، تحلیل مسیر

توضیحات بیشتر