دانلود word رابطه خودتنظيمي عاطفي و مهارت هاي مطالعه با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

لینک دانلود

 دانلود word رابطه خودتنظيمي عاطفي و مهارت هاي مطالعه با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه خودتنظيمي عاطفي و مهارت هاي مطالعه با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه خودتنظيمي عاطفي و مهارت هاي مطالعه با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه خودتنظيمي عاطفي و مهارت هاي مطالعه با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :17

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی رابطه خودتنظیمی عاطفی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی استان اصفهان بوده است.روش ها: نمونه مورد پژوهش 313 نفر از دانشجویان را شامل می شد که به طور تصادفی از بین آمار دانشجویان در دسترس ترم های 8 تا 2 هفت دانشکده انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل سه پرسشنامه از جمله پرسشنامه خودتنظیمی عاطفی جهت خودتنظیمی عاطفی و پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری وین استاین جهت مهارت های مطالعه و از پرسشنامه عملکرد تحصیلی و معدل برای عملکرد تحصیلی استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد خود تنظیمی عاطفی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی رابطه دارد. متغیر خود تنظیمی عاطفی با 0.365 درصد بیشترین سهم را در تبیین میزان عملکرد تحصیلی دارد. بین مولفه های خودتنظیمی عاطفی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد نتایج نشان داد خرده مقیاس های متغیرهای مستقل می توان 53.8 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین نماید. همچنین بین مولفه های خودتنظیمی عاطفی و مهارت های مطالعه و عملکرد تحصیلی با معدل دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد با استفاده از واریانس ترکیب خطی خرده مقیاس های متغیرهای مستقل می توان 45.2 درصد از واریانس معدل کل را توضیح داد.نتیجه گیری: ضرورت دارد که به منظور ارتقای همه جانبه دانشجویان، آموزش هایی برای یاددهی راهبردهای خودتنظیمی صورت داده شود. توجه و برنامه ریزی در جهت بهبود مهارت های مطالعه و افزایش خودتنظیمی عاطفی دانشجویان امری ضروری است.
كلید واژه: خودتنظیمی عاطفی، مهارت های مطالعه، عملکرد تحصیلی

توضیحات بیشتر