دانلود word تاثير عوامل زمينه اي تغيير بر تعهد به تغيير در فرايند خصوصي سازي در سازمان ها

لینک دانلود

دانلود word تاثير عوامل زمينه اي تغيير بر تعهد به تغيير در فرايند خصوصي سازي در سازمان ها دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير عوامل زمينه اي تغيير بر تعهد به تغيير در فرايند خصوصي سازي در سازمان ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير عوامل زمينه اي تغيير بر تعهد به تغيير در فرايند خصوصي سازي در سازمان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير عوامل زمينه اي تغيير بر تعهد به تغيير در فرايند خصوصي سازي در سازمان ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :35

تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است. توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولا سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیا درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.
كلید واژه: تعهد به تغییر، درگیری عاطفی، متغیر زمینه ای تغییر، خصوصی سازی

توضیحات بیشتر