دانلود word اثر جدايه هايي از قارچ هاي Trichoderma harzianum و T. virens و باکتري Bacillus subtilis در کنترل بيولوژيک نماتد سيستي چغندرقند در شرايط مزرعه

لینک دانلود

 دانلود word اثر جدايه هايي از قارچ هاي Trichoderma harzianum و T. virens و باکتري Bacillus subtilis در کنترل بيولوژيک نماتد سيستي چغندرقند در شرايط مزرعه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر جدايه هايي از قارچ هاي Trichoderma harzianum و T. virens و باکتري Bacillus subtilis در کنترل بيولوژيک نماتد سيستي چغندرقند در شرايط مزرعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر جدايه هايي از قارچ هاي Trichoderma harzianum و T. virens و باکتري Bacillus subtilis در کنترل بيولوژيک نماتد سيستي چغندرقند در شرايط مزرعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر جدايه هايي از قارچ هاي Trichoderma harzianum و T. virens و باکتري Bacillus subtilis در کنترل بيولوژيک نماتد سيستي چغندرقند در شرايط مزرعه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :9

در این تحقیق اثر دو محلول بیولوژیک تریکودرمین و سوبتیلین به ترتیب با ماده موثره قارچ Trichoderma harzianum Bi و باکتری Bacillus subtilis S و همچنین قارچ T. virens VM1 جداشده از مزارع چغندرقند مشهد، به دو صورت آغشته سازی بذر و اضافه کردن پودر آن ها به بستر کاشت روی کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii در شرایط مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. برای یکسان سازی جدایه T. virens VM1 با دو محلول ذکر شده، این جدایه روی محیط کشت PDA کشت داده شد و پس از 10 روز اسپورهای تولید شده در هر پتری دیش با 10 میلی لیتر آب مقطر استریل شسته شد و با میزان لازم پودر تالک به نحوی مخلوط شد که پودری با غلظت 107 پروپاگل در هر گرم تهیه شود و از این نظر شبیه دو محصول تجاری ذکر شده گردید. برای انجام آزمایش، مزرعه ای آلوده به نماتد سیستی چغندرقند از مزارع جلگه رخ در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی در نظر گرفته شد و جمعیت اولیه نماتد در آن تعیین گردید. آزمایش در این مزرعه در سال 1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار انجام شد. تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که بین تیمارهایی که عوامل بیوکنترل به کار رفته از نظر جمعیت نماتد در زمان برداشت محصول، میزان آلودگی و وزن تر غده اختلاف معنی داریP£0.05) ) با تیمار شاهد وجود دارد. در این آزمایش قارچ T. virens VM1 جدا شده از مشهد در هر دو شکل پوشش دادن بذر و اضافه کردن به بستر کشت به ترتیب با 52 و 51 درصد کاهش آلودگی اثر بهتری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد و در مقایسه با رقم مقاوم پاولینا با 68 درصد کاهش آلودگی اثر مناسبی را در کنترل نماتد سیستی چغندرقند از خود نشان داد.
كلید واژه: نماتد سیستی چغندرقند، Bacillus subtilis ،T. virens ،Trichoderma harzianum، كنترل بیولوژیک، Heterodera schachtii

توضیحات بیشتر