دانلود word اثربخشي نقاشي درماني در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه‌ دانش ‌آموزان دختر دچار نارساخواني

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي نقاشي درماني در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه‌ دانش ‌آموزان دختر دچار نارساخواني دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي نقاشي درماني در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه‌ دانش ‌آموزان دختر دچار نارساخواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي نقاشي درماني در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه‌ دانش ‌آموزان دختر دچار نارساخواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي نقاشي درماني در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه‌ دانش ‌آموزان دختر دچار نارساخواني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ناتواني هاي يادگيري

تعداد صفحات :17

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر نارساخوان انجام شد. جامعه‌ آماری پژوهش، شامل کلیه‌ دانش آموزان دختر نارساخوان مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر کرمانشاه بود که از میان آنها نمونه ای به حجم 120 نفر به روش نمونه گیری موجود انتخاب شد و پس از تکمیل پرسشنامه پرخاشگری آیزنک 30 نفر که بیشترین نمره را داشتند، انتخاب گردید و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه به نقاشی آزاد پرداختند. بعد از مداخله برای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. طرح پژوهش آزمایشی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نقاشی درمانی در کاهش ‌رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر دچار نارساخوانی موثر است.
كلید واژه: هنردرمانی، رفتارهای پرخاشگرانه، نارساخوانی

توضیحات بیشتر