دانلود word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر هوشبهر هيجاني دانشجويان پرستاري شيراز

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر هوشبهر هيجاني دانشجويان پرستاري شيراز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر هوشبهر هيجاني دانشجويان پرستاري شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر هوشبهر هيجاني دانشجويان پرستاري شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر هوشبهر هيجاني دانشجويان پرستاري شيراز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :13

مقدمه: حل مساله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران، به دلیل موقعیت شغلی و کار در شرایط و محیط پیچیده درمان باید مهارت کافی جهت حل مساله را داشته باشند تا بتوانند مشکلات را سریع برطرف نمایند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر هوشبهر هیجانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم شیراز در سال 1387 بوده است.روش ‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 43 نفر از دانشجویان سال چهارم کارشناسی پیوسته پرستاری شیراز مشارکت کردند. داوطلبان در ابتدا پرسشنامه‌ های اطلاعات فردی و آزمون استاندارد بار - اون را جهت سنجش میزان هوشبهر هیجانی، تکمیل نمودند. سپس به طور تصادفی، به دو گروه تجربی (20 نفر) و شاهد (23 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 6 جلسه، تحت آموزش مهارت حل مساله، بر اساس پروتکل حل مساله دزوریلا و گلدفراید، قرار گرفتند. هوشبهر هیجانی دانشجویان در دو گروه، بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله، تعیین و مقایسه گردید. داده‌ ها با استفاده از آزمون ‌های آماری من ویتنی، ویلکاکسون، آنالیز واریانس مبتنی بر تکرار و ضریب همبستگی اسپیرمن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: پس از استاندارد کردن نمرات، میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان گروه تجربی در مراحل بلافاصله (105.87±9.82) و 2 ماه پس از مداخله (109.44±9.56)، نسبت به قبل از مداخله (101.22±10.93) تفاوت آماری معناداری داشت (p<0.01). میانگین نمرات مهارت حل مساله دانشجویان گروه تجربی در مراحل بلافاصله (77.75±8.31) و 2 ماه پس از مداخله (78.75±8.00) نیز، نسبت به قبل از مداخله (71.35±11.95) تفاوت آماری معناداری نشان داد (p<0.01)، در حالی که در گروه شاهد این تفاوت ‌ها معنادار نبود. قبل از مداخله تنها 20 درصد دانشجویان هوش هیجانی بالا داشته ‌اند، در حالی که 2 ماه پس از مداخله این میزان به 40 درصد هوش هیجانی بالا و 10 درصد هوش هیجانی بسیار بالا افزایش داشته است.نتیجه ‌گیری: آموزش مهارت حل مساله موجب ارتقای هوش هیجانی دانشجویان گروه تجربی نسبت به گروه شاهد گردیده است و این تاثیر نه تنها بلافاصله پس از مداخله بلکه پس از گذشت 2 ماه، نیز پایدار مانده است. لذا وارد نمودن آموزش مهارت حل مساله در حیطه‌ های مختلف پرستاری اعم از آموزش، پژوهش، مدیریت و بالین توصیه می ‌شود.
كلید واژه: مهارت حل مساله، هوش هیجانی، دانشجویان پرستاری، آموزش

توضیحات بیشتر